Меню сайту

ВхідПрактичний психолог - Студенту

Вчимося слухати лекцію викладача

Упорядкуйте робоче місце — нехай ніщо не відволікає вашу увагу.

Підготуйтеся до сприйняття матеріалу, сядь­те у зручну позу. Пам’ятайте: коли розслаблене тіло, розслаблена й увага.

Обміркуйте тему лекції.

Зверніть увагу на інтонацію подання мате­ріалу викладачем, стежте за повторами з його розповіді — так викладач виділяє основні думки.

Намагайтеся уявити те, що почули.

Зіставте почуте із засвоєними знаннями.

Обов’язково намагайтеся виділити основні думки, засади.

Найкращий спосіб зберегти інформацію — записати її.

Вчимося вести записи з голосу

Не починайте записувати матеріал з перших слів викладача, спочатку вислухайте думку до кінця та зрозумійте її.

Починайте запис від того моменту, коли викладач закінчує виклад однієї думки й починає її коментувати.

Не намагайтеся записати матеріал дослівно (при цьому губиться основна думка, такий запис робити важко); відкидайте другорядні слова, без яких головна думка матеріалу не змінює­ться.

Скорочуйте слова, деякі можна замінити опорними значками, умовними позначеннями. Після скорочення залишайте місце, щоб закін­чити запис удома.

Намагайтеся писати швидко.

Якщо в лекції є незрозумілі місця — за­лиште місце в зошиті, після заняття запитайте у викладача й запишіть.

Виконуйте загальні правила ведення кон­спекту.

 

Вчимося записувати лекції

Розробити систему символів і зрозумілих вам скорочень. Усі символи з розшифровкою запишіть на зворотному боці обкладинки зошита.

Не економте папір. Залишайте в зошиті поля для додаткових позначок.

Пам’ятайте, що лекція - не диктовка, тому не потрібно записувати за лектором слово в слово. Записуйте лекцію у вигляді тезисів.

Якщо відчуваєте, що безнадійно відста­єте, залишить у зошиті вільне місце — мож­ливо, інші будуть швидшими за вас, і після лекції ви з їх допомогою заповните ці про­пуски.

 

Конспект

Конспект — короткий письмовий виклад зміс­ту книжки, статті, лекції тощо.

Ведення конспекту — особлива наука, яка по­требує тренувань. Не хвилюйтесь, якщо вам не одразу все вдасться. Поступово ви її опануєте.

Основні вимоги до написання конспекту

 • Системність і логіка викладу матеріалу.
 • Лаконічність, чіткість, стислість.
 • Доказовість, переконливість і завершеність.

Етапи роботи над конспектом

 • Прочитайте текст, позначте в ньому нові слова, імена, дати, незрозумілі місця.
 • Складіть перелік основних думок, що міс­тяться в тексті.
 • Знайдіть у словнику значення нових термі­нів, незрозумілих слів, запишіть їх у зошит.
 • Читаючи текст удруге, ведіть записи основ­них думок автора. Записи робіть своїми словами, не переписуючи текст дослівно.
 • Прочитайте конспект ще раз, доопрацюйте його.

 

Правила ведення конспекту

 • Запис має бути компактним, щоб на сторінці вмістилося якомога більше тексту.
 • У тексті потрібно використовувати виді­лення та розмежування:
 • підкреслення (для заголовка, підзаголовка, висновків, відокремлення однієї теми від іншої). У процесі первинного запису виділення краще робити робочим кольором; у процесі вторинного опрацювання виділення можна робити іншими кольорами (при цьому не треба перетворювати текст на яскраві малюнки);
 • відступи (для позначення абзаців, пунктів плану тощо);
 • пропуски (для відокремлення однієї думки від іншої);
 • нумерацію;
 • виділення тексту за допомогою рамки (ви­значення, терміни, правила, закони).
 • Записуючи текст, необхідно робити скоро­чення, умовні позначення.
 • З часом ви створите свою систему ведення записів, зручну для вас.

 

Реферат

Реферат — це самостійна творча робота сту­дента, що засвідчує його знання з цієї теми. Написання реферату — творчий процес.

Етапи роботи над рефератом

1. Вступний — вибір теми, складання списку літератури для опрацювання, її вивчення, роз­робка плану й написання вступу.

Визначаючись із темою, потрібно:

  - проконсультуватися з викладачем;

  - звернутися до бібліотечних каталогів, ско­ристатися електронними каталогами, а також пошуковими системами Інтернету.

2. Основний — детальне опрацювання лі­тератури, робота над змістом і висновками реферату.

3. Прикінцевий — оформлення реферату, са­мокритична оцінка його змісту й виправлення виявлених недоліків.

4. Захист реферату під час семінарського за­няття, на студентській конференції тощо.

Структура реферату

 • титульна сторінка;
 • план;
 • вступ;
 • основна частина (розділи, пункти і під­пункти);
 • висновки;
 • список літератури;
 • додатки.

 

Вчимося правильно висловлювати свої думки

 • Щоб навчитися правильно говорити, треба навчитися читати і слухати.
 • Читаючи, зосереджено заглиблюйтеся у зміст написаного: намагайтеся побачити, почути, зрозуміти й запам’ятати художні особливості мови, мовні звороти.
 • Словниковий запас значно збагатить спеціаль­на робота: заведіть словник для запису нових слів, тренуйтеся в їх вимові та використанні, добирайте до них антоніми та синоніми, вивчайте слова, що використовуються в переносному значенні.
 • Намагайтеся не лише запам’ятати мову оратора, а й відповідні прийоми.
 • Стежте за побудовою речень, не вживайте складних конструкцій.
 • Стежте за тим, щоб у розповіді не було слів-паразитів, не використовуйте непотрібних повторів - це збіднює мову.
 • Щодня читайте вголос по 15—20 хв, усві­домте зміст тексту, поміркуйте, де зробити паузу, поставити наголос, якого емоційного відтінку надати мові.


 

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти